SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, či nové služby. Posielame ho zvyčajne dvakrát za týždeň. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku
Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou Sun light system s.r.o., so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 44853009, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24833/N (ďalej len „spoločnosť Sun light system“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Sun light system na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Sun light system so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Spoločnosť Sun light system vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Peter Urban, e-mailová adresa info@solaxpowereast.eu, telefónne číslo +421 37/555 1045 (kontakt na call centrum).

Spoločnosť Sun light system je možné kontaktovať:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
a) spoločnosť Websupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36421928
b) spoločnosť MARJOV B2B, s.r.o. , so sídlom Hrdinov SNP 11115/8F 036 01 Martin, IČO: 55033890
c) spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, ktorá osobné údaje ďalej poskytuje osobám uvedeným vo svojej politike ochrany osobných údajov (viac informácií na Mailchimp and European Data Transfers: https://eepurl.com/dyikdv).

K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group, LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca „EU-U.S. Privacy Shield“.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Sun light system tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.